un öscher platt un düsseldorwer platt und andere ripoarische Dialekte. Vielleesch jeling et sojar, de Kölsche un de Düsseldorwer, nee, dat wör en Ding. Mal sinn. Et kütt wie et kütt. Op zu Wikkipedija!

Michael W. Felser
Rechtsanwalt

Kommentierungsfunktion ist momentan abgeschaltet.